Skip to content

Αναγκαίο ένα νέο και βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης-ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ”ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”

Η Ελλάδα για πολλά χρόνια είχε υιοθετήσει τη μονοκαλλιέργεια του μαζικού τουρισμού.

Το συγκεκριμένο μοντέλο παρουσίαζε τα τελευταία χρόνια εμφανή σημεία κόπωσης. Τα σημεία αυτά ήταν ευδιάκριτα σε όσους ήθελαν να τα δουν:

-Αναντιστοιχία στον αριθμό των επισκεπτών με τα έσοδα και με την κατά κεφαλήν τουριστική δαπάνη να φθίνει.

-Εξάρτηση του τουρισμού μας από τους  tour operators.

-Eπιβολή προϊόντων όπως το all inclusive που υποβαθμίζει ποιοτικά τον τουρισμό μας.

-Εξάντληση των φυσικών πόρων.

Η πανδημία και η μεγάλη κρίση που είναι σε εξέλιξη, φέρνει πιο κοντά το τέλος του μοντέλου του μαζικού τουρισμού, έτσι όπως το γνωρίζουμε.

Οι κυρίαρχες τάσεις τα επόμενα χρόνια στον τουρισμό θα είναι:

-Μια διαρκώς αυξανόμενη τάση για μεμονωμένα ταξίδια.

-Αναζήτηση και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

-Μείωση του μέσου όρου ηλικίας των τουριστών.

-Πρόταξη της υγείας, της ασφάλειας αλλά του περιβαλλοντικού δείκτη για την επιλογή ενός προορισμού.

Η χώρα μας δεν πρέπει για μία ακόμα φορά να βρεθεί απροετοίμαστη μπροστά στις αλλαγές που συντελούνται.

Η οικονομική και ενεργειακή κρίση , οι πληθωριστικές πιέσεις που αγγίζουν όλη την Ευρώπη , ο πόλεμος και η γεωπολιτική αστάθεια επιβάλλουν μια άλλη οπτική για τον τουρισμό.

Η Ελλάδα πρέπει να διαμορφώσει ένα νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης με κύρια χαρακτηριστικά την βιωσιμότητα, την αειφορία και την ποιότητα. Τη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και την πρωτογενή παραγωγή.

Ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που θα έχει απαλλαγεί από την παθογένεια της εποχικότητας και του μαζικού τουρισμού. Ο στόχος είναι να γίνει η χώρα μας ένας τουριστικός προορισμός τεσσάρων εποχών και δωδεκάμηνης διάρκειας.

Το νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης της χώρας πρέπει να στηρίζεται σε 10 μεγάλους στρατηγικούς πυλώνες, σε 10 στρατηγικού χαρακτήρα επιλογές για τη χώρα και τον τουρισμό μας.

1.Μείωση του ενεργειακού κόστους των τουριστικών επιχειρήσεων , με κίνητρα για την ανάπτυξη ΑΠΕ σε μεγάλα αλλά και μικρά τουριστικά καταλύματα και επιχειρήσεις εστίασης.

  1. Δημιουργία υποδομών για την ενίσχυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των τουριστικών επιχειρήσεων , όπως π.χ υποδομές για την επαναχρησιμοποίηση νερού.
  2. Περιβαλλοντική πιστοποίηση για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις, μέσα από την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη διαχείριση των απορριμμάτων.
  3. Έμφαση στην ποιότητα. Στόχευση σε επισκέπτες υψηλού εισοδήματος, άνοιγμα σε νέες αγορές, επένδυση στο θαλάσσιο τουρισμό, υποχώρηση του ‘’all inclusive’’ που υποβαθμίζει το τουριστικό μας προϊόν.
  4. Αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος των τουριστικών καταλυμάτων, που η πλειοψηφία τους χαρακτηρίζεται από παλαιότητα και συνδέεται με χαρακτηριστικά μιας άλλης εποχής.
  5. Ψηφιακός μετασχηματισμός του συνόλου των τουριστικών επιχειρήσεων. Η κυριαρχία των κανόνων της ψηφιακής οικονομίας απαιτεί και τις ανάλογες υποδομές από τις ελληνικές επιχειρήσεις.
  6. Αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Τα νέα στελέχη στον τουρισμό πρέπει να αποτελούν το πιο πολύτιμο κεφάλαιο για τον τουρισμό μας και να διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες. Απαιτείται αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της τουριστικής εκπαίδευσης.
  7. Προγράμματα κατάρτισης για τους εργαζόμενους, οι οποίοι θα πρέπει να αποκτήσουν νέες ειδικότητες για να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, μετά τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται από την ένταση χρήσης νέων τεχνολογιών.
  8. Χωροταξικός σχεδιασμός σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στον οποίο θα κυριαρχούν οι αρχές της αειφορίας , της προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος και της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων.
  9. Επένδυση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως ο καταδυτικός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, ο αναρριχητικός τουρισμός αλλά και η προσέλκυση ψηφιακών νομάδων που μπορούν να ενισχύσουν το τουριστικό ρεύμα, να συνδυάσουν διακοπές και εργασία.

Το νέο και βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης απαιτεί σχέδιο και όραμα, κάτι που αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δε διαθέτει. Η ευθύνη για τη διαμόρφωση αυτού του σχεδίου περνάει στις δυνάμεις της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας. Για να αλλάξει ταχύτητα ο τουρισμός και να περάσει σε μια νέα εποχή.

 

 

Back To Top