Skip to content

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το πολιτικό γραφείο του βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Νομού Ηλείας Μιχαήλ Ιωάννου Κατρίνη («Πολιτικό Γραφείο») δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.katrinis.gr («διαδικτυακός τόπος») για να προσφέρει πληροφορίες στους επισκέπτες («χρήστες»). Μέσω του διαδικτυακού αυτού τόπου δίδεται η δυνατότητα επικοινωνίας των πολιτών με τον βουλευτή, η ενημέρωσή τους για το κοινοβουλευτικό του έργο, καθώς και η προβολή της υποψηφιότητας του βουλευτή Ηλείας, ως υποψηφίου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ κατά τις εκλογές στις 06 και 13 Οκτωβρίου 2024 και η συλλογή υπογραφών από τους πολίτες για την προώθηση αυτής της υποψηφιότητας. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτα την αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων για το σύνολο του περιεχομένου.

  1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσης, οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, επίθετο, αριθμό ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), στοιχεία κατοικίας ή διαμονής, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα που μας παρέχετε, π.χ. τα δεδομένα της διεύθυνσής σας, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα δεδομένα εγγραφής, τα δεδομένα λογαριασμού, τα δεδομένα εφαρμογών ή την ιδιότητα σας, αλλά και τα δεδομένα που επεξεργάζονται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας, π.χ. η διεύθυνση IP σας.

«Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.

«Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφ’ όσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρη επίγνωσή, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις της εκάστοτε υφιστάμενης Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται ο παρών ιστότοπος και ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά:

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ),

Ο Νόμος 4624/2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις., όπως ισχύει

Ο Νόμος 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997, όπως ισχύει,

Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) όπως έχει τροποποιηθεί.

  1. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας, είναι το Πολιτικό Γραφείο, που εδρεύει επί της οδού Μητροπόλεως αρ. 1, Τ.Κ. 10557, στην Αθήνα και τηλέφωνο 210-3810561.  Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ελληνικού και Ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εκτός από την ταχυδρομική διεύθυνση, που αναφέρθηκε παραπάνω, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ilia@katrinis.gr.

Είναι σημαντικό, για εμάς, να μπορείτε να μάθετε ανά πάσα στιγμή από τις ακόλουθες πληροφορίες ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο μας και όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και πώς τα επεξεργαζόμαστε.

  1. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Το Πολιτικό Γραφείο για την πλήρη του συμμόρφωση με τις επιταγές του ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων προχώρησε στην ανάδειξη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή θέλετε να υποβάλετε οποιοδήποτε αίτημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 210-3810561 είτε μσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ilia@katrinis.gr  «Υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων».

  1. Τα προσωπικά σας δεδομένα

Website: Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε, για ποιον σκοπό και με ποια νομιμοποιητική βάση

Για την πλοήγηση στο website του κόμματος δεν πραγματοποιείται καμία συλλογή δεδομένων.

Εάν ο χρήστης θελήσει να χρησιμοποιήσει την φόρμα επικοινωνίας, τότε τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ     ΣΚΟΠΟΣ               ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ονοματεπώνυμο             Αίτημα  / Απάντηση

Ν. 3471/2006, άρθρο 11§1 & ΓΚΠΔ ,άρθρο 6 § 1 (α):Συγκατάθεση.

Ο ενδιαφερόμενος δίνει συγκεκριμένη συγκατάθεση για τη διενέργεια της κάθε επικοινωνίας.

e- mail

Τηλέφωνό

Διευκόλυνση για την απάντηση και την διεκπεραίωση του αιτήματος στην περίπτωση που χρειαστούν διευκρινήσεις

Αφού απαντήσουμε στο αίτημα σας, αποθηκεύουμε τις πληροφορίες από το αίτημά σας για 12 μήνες και μετά τις διαγράφουμε.

4.1.  Newsletter

Σε περίπτωση που θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικό newsletter, μοναδικό προσωπικό δεδομένο που επεξεργαζόμαστε είναι το e-mail σας για την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας επιλέγοντας την επιλογή «να λαμβάνω ενημερώσεις» [Ν. 3471/2006, άρθρο 11§1 & άρθρο 6 § 1 (α) ΓΚΠΔ)].

Διατηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, να ζητήσετε τη διαγραφή τους ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για προωθητικούς σκοπούς.

4.2. Δεδομένα Καταγραφής

Κάθε φορά που ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση στο website μας τα παρακάτω δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής.

Αυτά είναι:

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται

Η δημόσια διεύθυνση IP από την οποία γίνεται το αίτημα

Η ημερομηνία και η ώρα του αιτήματος στο διακομιστή

Η ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται

Ο πόρος που ζητήθηκε.

Η προσωρινή αποθήκευση αυτού του λεγόμενου αρχείου καταγραφής διακομιστή είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας. Τα δεδομένα αυτά δε προσωποποιούνται και διατηρούνται για μέγιστο 6 μήνες. Διευθύνσεις IP από τις οποίες προέρχεται κακόβουλη δράση, αποθηκεύονται μόνιμα στο σύστημα ασφαλείας του ιστότοπου για λόγους ασφαλείας και αποτροπής επιπλέον επιθέσεων.

4.3. Συλλογή Υπογραφών για τη στήριξη της υποψηφιότητας ως Προέδρου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ :

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δηλώσετε την στήριξή σας και να υπογράψετε για την υποψηφιότητα του Μιχάλη Κατρίνη, ως υποψήφιου Προέδρου στις εκλογές της 6ης και 13ης Οκτωβρίου 2024 τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι το ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΜΗΤΡΩΝΥΝΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, Α.Δ.Τ., e-mail (προαιρετικό και σε περίπτωση που επιθυμείτε την αποστολή newsletter), για την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (διεύθυνση- οδός και αριθμός, Τ.Κ., ως προαιρετικά στοιχεία), ΔΗΜΟΣ και ΝΟΜΟΣ, ως υποχρεωτικά, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, στην περίπτωση που είστε ή επιθυμείτε να γίνεται μέλος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.

Στο ίδιο πνεύμα υπάρχει και η (προαιρετική) επιλογή εάν προτίθεται ο χρήστης- επισκέπτης να γίνει ή όχι εθελοντής στις πολιτικές ή κοιννωικές δράσεις, που διοργανώνει ο βουλευτής και το πολιτικό του γραφείο.

Νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας επιλέγοντας την επιλογή «συναινώ στην καταχώριση και επεξεργασία των δηλωθέντων προσωπικών μου στοιχείων για τους σκοπούς της επικοινωνίας και έλαβα γνώση των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου» [Ν. 3471/2006, άρθρο 11§1 & άρθρο 6 § 1 (α) ΓΚΠΔ)].

Σύμφωνα δε με το άρθρο 28 παρ. 1 του καταστατικού του Κινήματος Αλλαγής κάθε απλό μέλος υπογράφει μόνο για έναν υποψήφιο.

Τα ως άνω στοιχεία επικοινωνίας τα διατηρούμε μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, να ζητήσετε τη διαγραφή τους ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για προωθητικούς σκοπούς και σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά την ανάδειξη Προέδρου του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.

  1. Αποδέκτες των δεδομένων σας

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι το προσωπικό του Πολιτικού Γραφείου καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών (εκτελούντες την επεξεργασία), για λογαριασμό μας. Συγκεκριμένα, οι εκτελούντες αυτοί είναι οι διαχειριστές της ιστοσελίδας.

  1. Ασφάλεια των δεδομένων σας

Προβαίνουμε σε τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή εκ προθέσεως απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και διασφαλίζουμε την προστασία των δικαιωμάτων σας και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων της ΕΕ και της Ελλάδας. Η εμπιστευτικότητα των εργαζομένων του κόμματος διασφαλίζεται γραπτώς.

Τα ληφθέντα μέτρα αποσκοπούν στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων σας και στην εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης διαθεσιμότητας και ανθεκτικότητας των συστημάτων και των υπηρεσιών κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας. Επίσης, έχουν σχεδιαστεί για να αποκαθιστούν γρήγορα τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση σε δεδομένα σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος.

Τα μέτρα επεξεργασίας δεδομένων και ασφάλειας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

  1. Κουμπιά κοινωνικών μέσων και OTTs

7.1.  Widgets Για Κοινοποίηση

Τα widgets από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter και LinkedIn χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας. Με την τυπική χρήση των widgets των κοινωνικών δικτύων σε ιστότοπους που επιτρέπουν την κοινή χρήση ή την απόκτηση περιεχομένου, τα δεδομένα από τους επισκέπτες σε αυτούς τους ιστότοπους μεταδίδονται στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο (λ.χ. Facebook, Google, Twitter, tik tok) αν ο επισκέπτης έκανε κλικ στο κουμπί του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου ή συνδεθεί ως χρήστης στο κοινωνικό δίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και τις επιλογές ρύθμισης του Facebook, του Twitter, του LinkedIn, του Pinrest ή του tik tok, για την προστασία του απορρήτου σας, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

http://www.facebook.com/about/privacy/

https://twitter.com/en/privacy

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

http://www.tiktok.com/about/privacy/

Όλοι οι παραπάνω οργανισμοί είναι σύμφωνοι με την απόφαση επάρκειας μεταξύ Η.Π.Α. και Ε.Ε. (Privacy Shield) διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Οι αποφάσεις επάρκειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων από την Ευρώπη σε τρίτες χώρες. Το Privacy Shield αποτελεί την απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιτρέπει την μεταφορά δεδομένων σε εταιρείες των Η.Π.Α. που έχουν πάρει την αντίστοιχη πιστοποίηση.

7.2. Ενσωμάτωση Βίντεο YouTube

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει βίντεο της πλατφόρμας YouTube που είναι αποθηκευμένα στο YouTube (Google Ireland Limited., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ιρλανδία), αλλά μπορούν να αναπαραχθούν απευθείας στον ιστότοπό μας για να μπορέσουν να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν σχετικές αναφορές στον ιστότοπό μας (Άρθρο 6 παράγραφος 1 (στ) ΓΚΠΔ).

Με την ενσωμάτωση των βίντεο μπορούν να εγκατασταθούν cookies (βλέπε σχετικά στο πεδίο 9) από το YouTube ή το DoubleClick (Google, ΗΠΑ) και τα δεδομένα μπορούν να μεταδοθούν σε αυτά στις ΗΠΑ, π.χ. Η διεύθυνση IP και το αναγνωριστικό cookie, η συγκεκριμένη διεύθυνση της σελίδας στην οποία έχουμε πρόσβαση, η ημερομηνία και η ώρα του συστήματος πρόσβασης, η ταυτότητα του προγράμματος περιήγησης.

Για το σκοπό και το εύρος της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από το YouTube ή το DoubleClick, ανατρέξτε στις πληροφορίες στο Google: https://policies.google.com/privacy?fg=1&hl=el.

Η Google είναι και αυτή σύμφωνη με το Privacy Shield.

Τα δεδομένα μεταφέρονται ανεξάρτητα από το αν έχετε λογαριασμό χρήστη με το YouTube ή το Google με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι ή αν δεν έχετε λογαριασμό χρήστη. Εάν είστε συνδεδεμένοι, αυτά τα δεδομένα μπορούν να αντιστοιχιστούν απευθείας στο λογαριασμό σας.

  1. Δικαιώματα υποκειμένων

8.1. Δικαιώματα Ενώπιον Του Κόμματος

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, θα είμαστε ευτυχείς να σας παράσχουμε όλες τις προβλεπόμενες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

Επιπλέον, εάν πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις, έχετε το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ), διαγραφής (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) και περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας εάν πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις (άρθρο 21 (1) ΓΚΠΔ).

Αν αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς επικοινωνίας (άρθρο 21 (2) ΓΚΠΔ) ή θα επιθυμούσατε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, είναι επαρκές, ανά πάσα στιγμή, να στείλετε ένα μήνυμα προς τον Υπεύθυνο του πολιτικού μας γραφείου, μας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 210-3810561 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο ilia@katrinis.gr «υπόψιν του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων». Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε μέχρι την αντίρρηση ή την ανάκληση.

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) (“GDPR“), για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.4624/2019, όπως ισχύει), γνωστοποιούμε στους χρήστες ότι, στα πλαίσια της πολιτικής μου δραστηριότητας και για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, των πράξεων των αρμοδίων αρχών και των όρων της παρούσας επικοινωνίας, τηρούμε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και όσα αναφέρονται στο παρόν και στα λοιπά στοιχεία,  που αναφέρονται ανωτέρω. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα, τα συλλέγουμε με τους συνεργάτες μας, επεξεργαζόμαστε, καταχωρούμε, διατηρούμε- για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται ως άνω-, αποθηκεύουμε και τα χρησιμοποιούμε, σύμφωνα με το νόμο, για την επικοινωνία του βουλευτή με τους πολίτες και την προώθηση της υποψηφιότητάς του στις εκλογές για την ανάφειξη Προέδρου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Οι χρήστες του διαδικυτακού τόπου και της ιστοσελίδας, σε σχετική ερώτησή μας, απάντησαν, καταφατικά και σημειώνουν- τικάρουν με «ν» ότι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και για κάθε άλλη ερώτηση επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

8.2.  Δικαίωμα Προσφυγής Στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

  1. Cookies

9.1. Γενικά

Τα cookies («μπισκότα») είναι ένα μικρό σύνολο δεδομένων, που μία ιστοσελίδα δύναται να αποθηκεύσει στον υπολογιστή ή στο κινητό σας τηλέφωνο. Τα cookieς επιτρέπει στην ιστοσελίδα να «θυμάται» τις ενέργειές σας κατά την περιήγησή σας σε αυτήν. Αν και η πλειοψηφία των φυλλομετρητών (browsers), όπως λόγου χάρη ο Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari και Opera, υποστηρίζουν τη χρήση cookieς, εντούτοις ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του να μην αποδέχεται cookies ή να διαγράψει αυτά εκ των υστέρων. Σε κάθε περίπτωση τα απολύτως αναγκαία αποθηκεύονται για την διάρκεια της περιήγησης στη σελίδα.

Τα cookies στον παρόντα Ιστότοπο μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

Απολύτως αναγκαία cookies, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών του Ιστότοπου. Αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να περιηγείστε στον Ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες που έχετε ζητήσει, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του Ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που επιτρέπουν τη λειτουργία αυτού του Ιστότοπου.

9.2. Πως Τα Χρησιμοποιούμε

Η χρήση των cookies αποσκοπεί αφενός στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies συνεδρίας («session cookies»), για να αναγνωρίσουμε ότι έχετε ήδη επισκεφτεί επιμέρους σελίδες της ιστοσελίδας.

9.3. Τα Cookies Τρίτων Είναι Τα Ακόλουθα

Cookie  Περιγραφή         Διάρκεια             Τύπος

GPS        Αυτό το cookie ορίζεται από το Youtube και καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για την παρακολούθηση χρηστών με βάση τη γεωγραφική τους θέση        30 λεπτά              Analytics

VISITOR_INFO1_LIVE      Αυτό το cookie έχει οριστεί από το Youtube. Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των πληροφοριών των ενσωματωμένων βίντεο YouTube σε έναν ιστότοπο.  5 μήνες Advertisement

YSC         Αυτά τα cookie έχουν οριστεί από το Youtube και χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των προβολών των ενσωματωμένων βίντεο.     Session Performance

_ga         Αυτό το cookie εγκαθίσταται από το Google Analytics. Το cookie χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, των συνεδριών και των καμπανιών και παρακολουθεί τη χρήση του ιστότοπου για την αναφορά αναλυτικών στοιχείων του ιστότοπου. Τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες ανώνυμα και αναθέτουν έναν τυχαία παραγόμενο αριθμό για την αναγνώριση μοναδικών επισκεπτών.              2 χρόνια              Analytics

_gid       Αυτό το cookie εγκαθίσταται από το Google Analytics. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο και βοηθά στη δημιουργία μιας αναφοράς αναλυτικών στοιχείων για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται το wbsite. Τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν τον αριθμό επισκεπτών, την πηγή από την οποία προέρχονται και οι σελίδες παρουσιάστηκαν με ανώνυμη μορφή.   1 μέρα  Analytics

_gat_gtag_UA_21927144_48      Η Google χρησιμοποιεί αυτό το cookie για να διακρίνει τους χρήστες.     1 λεπτό                Analytics

_fbp      Αυτό το cookie έχει οριστεί από το Facebook να παραδίδει διαφήμιση όταν είναι στο Facebook ή μια ψηφιακή πλατφόρμα που τροφοδοτείται από διαφήμιση στο Facebook μετά την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο.                3 μήνες Advertisement

fr             Αυτό το cookie έχει οριστεί από το Facebook για να εμφανίζει σχετικές διαφημίσεις στους χρήστες και να μετρά και να βελτιώνει τις διαφημίσεις. Το cookie παρακολουθεί επίσης τη συμπεριφορά του χρήστη σε ολόκληρο τον ιστό σε ιστότοπους με pixel Facebook ή κοινωνικό plugin Facebook. 3 μήνες Advertisement

IDE         Χρησιμοποιείται από το Google DoubleClick και αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και οποιαδήποτε άλλη διαφήμιση πριν επισκεφτεί τον ιστότοπο. Αυτό χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στους χρήστες διαφημίσεις που σχετίζονται με αυτές σύμφωνα με το προφίλ χρήστη. 1 χρόνο Advertisement

NID        Αυτό το cookie χρησιμοποιείται σε ένα προφίλ που βασίζεται στο ενδιαφέρον του χρήστη και εμφανίζει εξατομικευμένες διαφημίσεις στους χρήστες.    6 μήνες Advertisement

9.4. Πολιτικές Για Cookies Των Τρίτων Παρόχων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων και τη θεραπεία τους από το κοινωνικό δίκτυο, συνιστάται να εξετάσετε τους παρακάτω συνδέσμους:

Facebook            https://www.facebook.com/help/cookies/

LinkedIn               https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

Viber     https://www.viber.com/terms/viber-privacy-policy/#cookies-and-tracking-technologies

Twitter https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

Google http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Whatsapp           https://www.whatsapp.com/legal/#cookies

Τik Tok                https://www.tiktok.com/help/cookies/

9.5. Έλεγχος Μέσω Browser – Αφαίρεση Cookies

Μπορείτε να ελέγξετε και να διαχειρίζεστε τα cookies και μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε. Ανάμεσα στις επιλογές που έχετε (αναλόγως του φυλλομετρητή) είναι για παράδειγμα η αποδοχή όλων των cookies, η ύπαρξη προειδοποίησης για την τοποθέτηση των cookies ή και η απαγόρευση τοποθέτησής τους.

Αντίστοιχα, μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή σου, μπορείς να αναστρέψεις τυχόν αποδοχή τοποθέτησης cookies και συναφών μηχανισμών από το site μας, διαγράφοντας τα ήδη αποθηκευμένα αρχεία.

Για να διαχειριστείς και να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείς να ακολουθήσεις τις σχετικές οδηγίες ανά φυλλομετρητή:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Opera

9.6. Cookie Banner

Για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων cookies και παρόμοιων τεχνολογιών (tracking pixels, web beacons κ.λπ.) και των σχετικών συναινέσεων, χρησιμοποιούμε το εργαλείο συναίνεσης “Real Cookie Banner”. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του “Real Cookie Banner” μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση <a href=”https://devowl.io/rcb/data-processing/” rel=”noreferrer” target=”_blank”>https://devowl.io/rcb/data-processing/</a>.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο αυτό είναι το Άρθρο 6 (1) περ. γ’ GDPR και Άρθρο 6 (1) περ. στ’ GDPR. Το δημόσιο συμφέρον μας είναι η διαχείριση των χρησιμοποιούμενων cookies και παρόμοιων τεχνολογιών και των σχετικών συναινέσεων.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων δεν είναι ούτε συμβατικά υποχρεωτική ούτε απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα. Εάν δεν παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τις συναινέσεις σας.

10. Αλλαγές

Το Πολιτικό Γραφείο δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά καιρούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της λειτουργίας του και τις νομικές του υποχρεώσεις. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα αναρτώνται στον ιστότοπο, με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.

11. Επικοινωνία

Μιχάηλ Κατρίνης

Διεύθυνση
Μητροπόλεως αρ. 1, Αθήνα -Τ.Κ. 10565
Τηλέφωνο  +302103810561

Back To Top