Skip to content

Λειτουργία Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συστάθηκε με το Νόμο 3580/2007. Στόχος της ίδρυσης της ΕΠΥ ήταν ο έλεγχος του συνόλου των προμηθειών των δημοσιών φορέων και οργανισμών υγείας.

Με βάση το άρθρο 3 του Νόμου 3580/2007, που καθορίζει τις αρμοδιότητες της ΕΠΥ, βασική αποστολή της συγκεκριμένης επιτροπής αποτελεί: 1) η κατάρτιση των νομικών προσώπων των οποίων εγκρίνεται η προμήθεια ή η παροχή για το επόμενο έτος, 2)ο καθορισμός της προσήκουσας διαγωνιστικής διαδικασίας και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών, 3) η σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών για την υλοποίηση των προμηθειών, 4)η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών, 5)η οικονομική διαχείριση, που περιλαμβάνει την ενοποιημένη καταγραφή των βεβαιωμένων απαιτήσεων και την είσπραξη των οφειλομένων ποσών, τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών καθώς και την εκτέλεση των πληρωμών, την κατ’ έτος εκκαθάριση των λογαριασμών είσπραξης των απαιτήσεων και εκτέλεσης των πληρωμών και την εξεύρεση πόρων για την έγκαιρη εξόφληση των οφειλών, τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων της Επιτροπής, υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, με εμπορικές τράπεζες για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος, κατά την εξόφληση των οποίων, παρακρατείται επί του ποσού του τιμολογίου ποσοστό 2% που περιέρχεται στον Ειδικό Κωδικό «Κεφάλαιο Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποδίδεται στον Κρατικό προϋπολογισμό με σκοπό να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, 6) η σύνταξη και υποβολή έκθεσης με πλήρη απολογιστικά στοιχεία, εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε έτους, η εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων του Προγράμματος Προμηθειών, η υποβολή εισήγησης για την υιοθέτηση πολιτικών ανάπτυξης του ανταγωνισμού κατά τις διαδικασίες Προμηθειών Υγείας και η υποβολή εισήγησης για τη διαμόρφωση πολιτικών για την ανάπτυξη του κοινωνικού κριτηρίου στο Πρόγραμμα Προμηθειών, 7) η έγκριση αιτημάτων των Νομικών Προσώπων κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών για να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες, 8)η εποπτεία των Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε. και Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. Α.Ε., 8) η αξιολόγηση των προμηθευτών και η τήρηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, 9)η υποβολή πρότασης προς τα όργανα πειθαρχικού ελέγχου του Υπουργείου Υγείας για η υποβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, 10)η υιοθέτηση πολιτικών, συμβατών με την προστασία του Περιβάλλοντος, 11) η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δραστηριότητά της και η εισήγηση στα αρμόδια Υπουργεία για τη μεταφορά κανόνων του κοινοτικού δικαίου στο εσωτερικό δίκαιο, 12) η παροχή γνωμοδότησης στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για κάθε ρύθμιση που αφορά στον τομέα αρμοδιότητάς της, 13)η έκδοση οδηγιών και υποδείξεων με σκοπό την ενιαία εφαρμογή των ρυθμίσεων, 14) η ανάθεση μελετών που αφορούν τη λειτουργία και υλοποίηση των στόχων της Επιτροπής και 15) η εκπόνηση κανονισμών εσωτερικής διακίνησης και ανάλωσης προϊόντων.

Παρότι ο τότε Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είχε προβεί στη σύσταση της ΕΠΥ με στόχο – κατά δήλωσή του- την εξοικονόμηση έως και 500εκ. ευρώ ετησίως, η σημερινή Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις 18 Ιανουαρίου 2010, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι την περασμένη χρονιά δεν υπήρχε εγκεκριμένο ενιαίο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών για τα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα τα χρέη των νοσοκομείων να εκτιναχθούν στα ύψη.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ:

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1) Πόσο στοίχισε στο ελληνικό κράτος η σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

2) Ποιες από τις προϋποθέσεις που έθεσε ο Νόμος 3580/2007 έχουν υλοποιηθεί από την ψήφισή του έως σήμερα.

Με ποιες ενέργειες και με βάση ποιο χρονοδιάγραμμα θα αλλάξει το υπάρχον Νομοθετικό Πλαίσιο.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

1) Αποστολάκη Μιλένα

2) Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα

3) Καρτάλης Κωνσταντίνος

4) Κατρίνης Μιχάλης

5) Κουκουλόπουλος Πάρις

6) Κρεμαστινός Δημήτρης

7) Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας

8) Μίχου Μαρία

9) Μόσιαλος Ηλίας

10) Νασίωκας Έκτορας

11) Παρασύρης Φραγκίσκος

12) Σκουλάκης Μανώλης

13) Στασινός Παύλος

14) Τιμοσίδης Μιχάλης

15) Πρωτόπαπας Χρήστος

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6690

Back To Top