Skip to content

Βιασύνη και παραλείψεις των περιφερειών οδηγούν χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις εκτός χρηματοδότησης σε μια πολύ δύσκολη περίοδο-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Στη διακριτική ευχέρεια των περιφερειών τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα απαντά το Υπουργείο Ανάπτυξης

Στην ερώτηση του Μιχάλη Κατρίνη για τον πρακτικό αποκλεισμό των ατομικών επιχειρήσεων που δεν απασχολούν προσωπικό, αλλά και των νέων επιχειρήσεων από τις ενισχύσεις των Περιφερειών απάντησε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδης (με έγγραφο του ΓΓ ΕΣΠΑ κ. Σκάλκου).

Στην απάντησή του το Υπουργείο Ανάπτυξης καθιστά σαφές ότι η κάθε περιφέρεια είχε τη διακριτική ευχέρεια να τροποποιήσει τους όρους του προγράμματος σε διάφορους τομείς (ΚΑΔ, ποσά, τρόπος ενίσχυσης, κριτήρια αξιολόγησης, επιλεξιμότητα δικαιούχων), γεγονός που επιβεβαιώνεται αφού τα ανώτερα ποσά ενισχύσεων διαφοροποιούνται από περιφέρεια σε περιφέρεια, χωρίς όμως οι περιφέρειες να αλλάξουν κάτι σε σχέση με τα υπόλοιπα κριτήρια (τα οποία και αποτελούν λόγο αποκλεισμού).

Ακόμα και για την πρόβλεψη ποσόστωσης επί των διατιθέμενων πόρων του προγράμματος μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ατομικές και εταιρικής μορφής που δεν απασχολούν προσωπικό, το Υπουργείο αναφέρει ρητά ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε περιφέρειας (πχ. για το αν οι επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό θα έπαιρναν ένα ποσοστό των χρημάτων)

Αναφορικά με τις νέες επιχειρήσεις, όσες δηλαδή έκαναν έναρξη μετά την 1-1-2019, το Υπουργείο Ανάπτυξης υπογραμμίζει ότι υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις αυτές στις ενισχύσεις για όποια περιφέρεια το επιθυμεί ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες και συγκεκριμένα είτε α) αξιοποίηση του Προσωρινού πλαισίου και κοινοποίηση στην ΕΕ για έγκριση είτε β) έκδοση πρόσκλησης με διαφορετικό πλαίσιο θεσμικών ενισχύσεων για το οποίο δεν χρειάζεται κοινοποίηση και έγκριση από την ΕΕ, ενώ δεν υπάρχει και χρονικός περιορισμός στη χορήγηση των ενισχύσεων.

Ο κ. Κατρίνης δήλωσε:’’ Επιβεβαιώνεται, από τα πλέον επίσημα κυβερνητικά χείλη, αυτό που φοβόμαστε. Ενώ υπήρχε η δυνατότητα για κάθε περιφέρεια να προσαρμόσει το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων με βάση τις ανάγκες και τα δεδομένα κάθε περιοχής, επελέγη η αντιγραφή του προγράμματος της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να επικοινωνηθεί άμεσα η πρωτοβουλία και να δοθούν οι ενισχύσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, τόσο στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όσο και στις υπόλοιπες περιφέρειες, να αποκλειστούν οι νέες επιχειρήσεις και να μην μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν (λόγω χαμηλής βαθμολόγησης) οι επιχειρήσεις με λίγο ή καθόλου προσωπικό, αφού δεν προβλέφθηκε ποσόστωση κατανομής των χρημάτων βάσει του μεγέθους των επιχειρήσεων. Παρομοίως, αποκλείστηκαν οι νέες επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν σημαντικά, αφού δεν πρόλαβαν να κάνουν κύκλο εργασιών μετά από μια σημαντική επένδυση. Έτσι, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι δε θα δουν το χρώμα του χρήματος σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, ενώ είναι οι επιχειρήσεις που πλήττονται κυρίως από την κρίση’’

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αρ. πρωτ. 55/05-10-2020 Ερώτησης Κοινοβουλευτικής
ομάδας ΚΙΝΑΛ.
Σχετ.: Ερώτηση με αρ. πρωτ. 55/05-10-2020
Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης και σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σας
γνωστοποιούμε τα παρακάτω:
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό
την ευελιξία που παρείχε η τροποποίηση των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και
με στόχο την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, σχεδίασε
μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων που αντιμετωπίζει στοχευμένα το σύνολο των
κλάδων και τομέων πολιτικής που έχουν πληγεί από την πανδημία. Για τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας έχουν εκπονηθεί, από την έναρξη της κρίσης μέχρι σήμερα, μέτρα
στήριξης που περιλαμβάνουν, την ενεργοποίηση χορήγησης χρηματοδοτικών εργαλείων
όπως δάνεια κεφαλαίων κίνησης, παροχή εγγυοδοσίας, επιδοτήσεις επιτοκίου κ.α.
Όσον αφορά τις προσκλήσεις χορήγησης κεφαλαίου κίνησης λόγω του COVID-19 από τα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, αυτές εκδίδονται στην πλειονότητα τους
δυνάμει του Προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» το
οποίο παρέχει πολλές δυνατότητες, αλλά παράλληλα θέτει και αυστηρούς περιορισμούς
στις διατάξεις του, μία εκ των οποίων είναι ότι οι εν λόγω ενισχύσεις έπρεπε να
χορηγηθούν εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερέβαινε τις
31/12/2020.
Με βάση αυτό το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ (Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων), η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα από σχετική έγκριση της Ε.Ε., εξέδωσε αρχικά
πρόσκληση με τίτλο «Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 », με την
οποία χορηγεί ενισχύσεις σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις υπό την μορφή
κεφαλαίου κίνησης.
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ λαμβάνοντας υπόψη το
ενδιαφέρον των υπολοίπων περιφερειών της χώρας για την έκδοση αντίστοιχων
προσκλήσεων, προχώρησε σε μία οριζόντια κοινοποίηση προς την ΕΕ, για το σύνολο της
χώρας με συνολικό προϋπολογισμό (και όχι ανά περιφέρεια). Με τον τρόπο αυτό κατέστη
δυνατή η έκδοση προσκλήσεων από τις περιφέρειες που θα το αποφάσιζαν, χωρίς να
απαιτείται διακριτή ανά περιφέρεια πρόσκληση και σχετική κοινοποίηση, αποφεύγοντας
τις καθυστερήσεις που συνεπάγεται η σχετική διαδικασία έγκρισης της ΕΕ και δυνατότητα
να προλάβουν να τις εκδώσουν εντός του ασφυκτικού χρονικού διαστήματος που το
Προσωρινό Πλαίσιο έθετε.
Το σχέδιο πρόσκλησης που κοινοποιήθηκε στην ΕΕ ακολούθησε χωρίς παρεκκλίσεις τη
συγκεκριμένη διαδικασία, τις ροές εργασίας, τα κριτήρια αξιολόγησης και τους ΚΑΔ της
ήδη εγκεκριμένης πρόσκλησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να
τύχει πολύ γρήγορης έγκρισης από την Ε.Ε και να μπορούν να υλοποιηθούν οι σχετικές
δράσεις άμεσα.
Τα ανωτέρω ήταν μέρος μιας διαδικασίας η οποία δεν περιόριζε τις Περιφέρειες από τις
εναλλακτικές δυνατότητες:
– είτε να αποστείλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για κοινοποίηση στην
Ε.Ε. με το Προσωρινό Πλαίσιο, προσκλήσεις οι οποίες θα διαφοροποιούνταν σε μεγάλο
βαθμό (σε ΚΑΔ, ποσά, τρόπο ενίσχυσης, κριτήρια αξιολόγησης, επιλεξιμότητα δικαιούχων
κ.λ.π.) από την πρόσκληση της Κεντρικής Μακεδονίας, και οι οποίες θα λάμβαναν
ξεχωριστή έγκριση από την Ε.Ε., αλλά χωρίς να διασφαλίζεται το έγκαιρο της έγκρισης
αυτής,
– είτε να εκδώσουν παρόμοιες προσκλήσεις κεφαλαίου κίνησης με άλλο θεσμικό πλαίσιο
κρατικών Ενισχύσεων π.χ. Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis) για το οποίο δεν χρειάζεται
κοινοποίηση και έγκριση από την Ε.Ε., δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στην χορήγηση
των Ενισχύσεων και ασφαλώς και σε αυτή την περίπτωση μπορούν ελεύθερα να
διαμορφώσουν τις σχετικές προσκλήσεις (σε ΚΑΔ, ποσά, τρόπο ενίσχυσης, κριτήρια
αξιολόγησης, επιλεξιμότητα δικαιούχων κ.λ.π.) όπως και έπραξε και η Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την δική της αντίστοιχη πρόσκληση.
Ως εκ τούτου:
ι) όσον αφορά την πρόβλεψη ποσόστωσης επί των διατιθέμενων πόρων του
προγράμματος μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ατομικές και εταιρικής
μορφής που δεν απασχολούν προσωπικό, αυτό είναι στην διακριτική ευχέρεια της κάθε
Περιφέρειας.
ιι) όσον αφορά τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη μετά την 1-1-2019, όπως
σχεδιάστηκε η δράση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και κοινοποιήθηκε στην
ΕΕ στην γενική κοινοποίηση, για τις επιχειρήσεις αυτές ενδεχομένως δεν θα υπήρχαν
δεδομένα κύκλου εργασιών για το Β τρίμηνο 2019, προκειμένου να συγκριθεί με το Β
τρίμηνο του 2020 (κριτήριο Α3) οπότε υπήρξε η κορύφωση της κρίσης, ενώ και ο
αριθμός των εργαζομένων δεν θα ήταν συγκρίσιμος με τις άλλες επιχειρήσεις που
λειτούργησαν όλο το 2019 (κριτήριο Α3). Προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις
αυτές όποια Περιφέρεια επιθυμεί δύναται να ακολουθήσει μία από τις 2 ανωτέρω
επιλογές και είτε να χρησιμοποιήσει το Προσωρινό Πλαίσιο και να προχωρήσει σε
ξεχωριστή κοινοποίηση στην Ε.Ε. είτε να εκδώσει πρόσκληση με άλλο θεσμικό πλαίσιο
κρατικών Ενισχύσεων π.χ. Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis) για το οποίο δεν χρειάζεται
κοινοποίηση και έγκριση από την Ε.Ε. και δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στην
χορήγηση των Ενισχύσεων

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
Δημήτριος Σκάλκος
Εσωτερική Διανομή:
– Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρη
– Γραφείο Γεν. Γραμ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου
– Γραφείο Γεν. Διευθυντή ΕΑΣ κ. Ι. Φίρμπα
– ΕΥΚΕ

 

 

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 55/5-10-2020
Σχετικά με την ανωτέρω Ερώτηση, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι
Βουλευτές κ.κ. Μιχάλης Κατρίνης, Ευαγγελία Λιακούλη και Βασίλης Κεγκέρογλου και
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ.
109460/16-10-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων –
ΕΣΠΑ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
 Γραφ. Υφυπουργού
 Γραφ. Νομικών και Κοιν/κών Θεμάτων

Back To Top