Skip to content

Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μέρος Β (επί των άρθρων)

Στις πράξεις  που είναι υποχρεωτική η ανάρτησή τους είναι τόσο οι κυβερνητικές αποφάσεις όσο και οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και κανονιστικές που ρυθμίζουν το άρθρο 43 παρ. 1 κυρίως του Συντάγματος  και ατομικές διοικητικές πράξεις. Η ανάρτηση βεβαίως στο διαδίκτυο θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να υπάρχει και έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών  και ως εκ τούτου να εκπληρώνεται ο βασικός σκοπός του νομοσχεδίου, που είναι η διαφάνεια και ο αποτελεσματικός  έλεγχος της διοίκησης. Αυτό περιγράφεται σαφώς στο τρίτο άρθρο του νομοσχεδίου.

Στο τέταρτο άρθρο, ρυθμίζονται θέματα ισχύος των αναρτώμενων στο διαδίκτυο πράξεων, σύμφωνα με το οποίο, οι πράξεις κατά την υπό ψήφιση νόμου αναρτώνται στο διαδίκτυο και δεν προβλέπεται από το νόμο με οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση, δεν εκτελούνται αν προηγουμένως δεν έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Και εδώ επειδή σκοπίμως, καλώς κακώς επιχειρείται παρανόηση, είναι σαφές κύριοι συνάδελφοι το Υπουργείο δε θέλησε σε καμία των περιπτώσεων να δημιουργήσει γραφειοκρατικά προσχώματα ή να καθυστερεί περαιτέρω τη διεκπεραίωση  κάποιων διοικητικών πράξεων. Όμως, από την άλλη πράξεις οι οποίες  σήμερα για τον α΄ή β΄ λόγο δεν προβλέπεται να δημοσιευτούν  με κανένα τρόπο, άρα κινούν υποψίες για το λόγο ή το περιεχόμενο, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, ότι θα πρέπει να αποκτούν εγκυρότητα μετά τη δημόσια πλέον ανάρτησή τους, σε ένα χώρο που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση.

Στο πέμπτο άρθρο εισάγεται ρητά η υποχρέωση  να λαμβάνεται αφενός υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και  αφετέρου οι ρυθμίσεις  για την προστασία απορρήτων. Η ρύθμιση αυτή ανταποκρίνεται τόσο στις συνταγματικά επιταγές για προστασία δημοσίων συμφερόντων  και των ατομικών δικαιωμάτων  όπως η προσωπικότητα, η ατομική ελευθερία  ή η προστασία προσωπικών δεδομένων. Αντιστοίχως αποκλείει την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα, στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου ή αν  παραβλάπτεται το απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις και βεβαίως, αποκλείεται σε κάθε περίπτωση ανάρτηση πράξεων που περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπου σαφώς περιγράφονται στο πέμπτο άρθρο του νομοσχεδίου.

Το μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο περιλαμβάνεται, γράφεται στο έκτο άρθρο και είναι οι πράξεις που αναρτώνται και είναι εύκολα προσιτές στο ευρύ κοινό όπου όλοι οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα, πράξεις κυβερνητικών, διοικητικών, αυτοδιοικητικών φορέων  πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο αναρτημένες και διατυπωμένες ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών, πληροφορίες οι οποίες να είναι εύκολα προσβάσιμες ακόμα και σε εκείνους που δεν είναι  εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες. Γι αυτό προβλέπεται σαφώς η οργάνωση της ανάρτησης των πράξεων με τέτοιο τρόπο ώστε ακόμα και άτομα με αναπηρία, στα οποία δείχνουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία και νομίζω ότι αυτό είναι διακομματικό, διαχρονικό και δυστυχώς όμως θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και πρακτέο με την αναγνώριση του διεθνές αναγνωρισμένου πρωτοκόλλου W3C, με τέτοιο τρόπο ώστε τα άτομα με αναπηρία πραγματικά να έχουν την πρόσβαση στην πληροφορία.

Τροποποιώντας του άρθρου 15 παρ. 7 του ν. 3469 τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως  διατίθεται δωρεάν εφεξής με ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου κάνοντας πράξη όλη τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου για το κατά δυνατόν μέγιστη δημοσιότητα και διαφάνεια. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να μιλάμε πραγματικά για συνταγματικό δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφόρηση, η απόλαυση του οποίου δεν επιτρέπεται να εξαρτάται από οποιοδήποτε καταβολή αντιτίμου, καθώς μέχρι σήμερα είτε ήταν απαραίτητη η συνδρομή είτε σε πολλά  δεν υπήρχε καν η δυνατότητα πρόσβασης.  Και η σημασία που δίνει ο νομοθέτης σήμερα στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο φαίνεται και στο άρθρο 8 το οποίο ρυθμίζει ή  μάλλον προβλέπει την υποχρέωση πλέον των δημοσίων υπηρεσιών για την ανάρτηση οργανογράμματος με συγκεκριμένα στοιχεία και τομείς ευθύνης, όλων των δημοσίων υπηρεσιών να σταματήσει επιτέλους η αέναη ταλαιπωρία των πολιτών, η μη ανάληψη ευθύνης, η γραφειοκρατία που επισημάνθηκε σωστά ότι είχε ως αποτέλεσμα μετά από πολλούς μήνες ή και χρόνια, να δημοσιεύονται  αποφάσεις οι οποίες είναι εντελώς τυπικές και βεβαίως να μη μπορεί ο πολίτης να ξέρει που θα απευθυνθεί, ώστε να λάβει επιτέλους μια συγκεκριμένη απάντηση.

Στο άρθρο 9  που περιλαμβάνει μια σειρά από ειδικές διατάξεις, ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στη στελέχωση του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς και θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής κατάταξης των στελεχών που αποσπώνται. Στην παρ. 2  ρυθμίζονται θέματα που έχουν σχέση με το δικαίωμα εργασίας στα ΚΕΠ όπου μέχρι σήμερα εύλογα χαρακτηριζόταν ως κλειστό επάγγελμα. Στην παρ. 3 συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 3839 για τη λειτουργία ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου μέχρι τη συγκρότηση του ειδικού συμβουλίου επιλογής προϊσταμένων, μια μεταβατική διάταξη, αναγκαία όμως για την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Στην τέταρτη παράγραφο προβλέπεται η σύσταση μιας  θέσης μετακλητού υπαλλήλου ΠΕ κατηγορίας, στην Αρχιεπισκοπή. Στην πέμπτη παράγραφο, μέχρι την οριστική εκκαθάριση του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο είναι από τους οργανισμούς οι οποίοι συγχωνεύονται, ανατίθεται σε υπάλληλο οικονομικής κατεύθυνσης η διενέργεια πράξεων άμεσης διαχείρισης καθημερινής λειτουργίας και πρακτικής.

Στην έκτη παράγραφο θέλω να δώσω ιδιαίτερη βαρύτητα κύριε Πρόεδρε στα πλαίσια εξοικονόμησης πόρων και περικοπής δημοσίων δαπανών σεβόμενοι τις θυσίες των Ελλήνων Πολιτών η κυβέρνηση εισάγει νομοθετική ρύθμιση γύρω από τη διάρθρωση και λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με κατάργηση 5 θέσεων συμβούλων επικοινωνίας, δυνατότητα  αναστολής λειτουργίας κάθε τάξης γραφείων τύπων και επικοινωνίας, καθώς και μετάθεση δημοσιογράφων μόνιμων  ή με σύμβαση καθώς και υπαλλήλων από τα γραφεία τύπου και επικοινωνίας του εξωτερικού στην κεντρική υπηρεσία. Στην έβδομη παράγραφο και στο πρώτο εδάφιο, προβλέπεται η διεύρυνση του κύκλου των στρατιωτικών – δικαστικών από τους οποίους, το ΚΥΣΕΑ  επιλέγει τον πρόεδρο και τους λοιπούς αντιπροέδρους του αναθεωρητικού δικαστηρίου, σε ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3841 για την επιλογή των δικαστικών λειτουργών, με την οποία λειτουργία δυστυχώς οι συνάδελφοι της  μείζονας αντιπολίτευσης φρόντισαν να υπονομεύσουν κατά την πρόσφατη διάσκεψη των προέδρων.

Στην 8η παράγραφο αναστέλλετε από τη δημοσίευση του παρόντος και ως 31.12.2010 η υποβολή αιτημάτων του ΑΣΕΠ για προκήρυξη θέσεων μονίμου  προσωπικού ή σε σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Στο 9ο άρθρο ρυθμίζονται θέματα σε σχέση με το καθεστώς προσλήψεων πάντα με όρους διαφάνειας στην ΕΡΤ.

Στο άρθρο 10 ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νομοσχεδίου η οποία είναι τμηματική και κλιμακωτή με τις διάφορες υπηρεσίες.

Νομίζω κύριε Πρόεδρε ολοκληρώνοντας ότι το νομοσχέδιο αυτό πέρα του ότι είναι καινοτόμο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πέρα του ότι εκφράζει τη συνέπεια μιας πολιτικής ηγεσίας η οποία πλέον δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος και θέλει να αλλάξει την κουλτούρα και τη νοοτροπία όχι μόνο στη δημόσια διοίκηση αλλά και συνολικά στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία την οποία θα πρέπει να την αγκαλιάσουμε όλοι. Γίνεται σε βάσεις που και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, θα έλεγα με εμβρυικά βήματα είχαν θέσει όχι από σκοπιμότητα αλλά ίσως από αμέλεια. Βεβαίως πρέπει να συνδυαστεί με τη διάδοση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και σε κάθε περίπτωση θα συμβάλει στο να σταματήσει επιτέλους αυτό το νοσηρό κλίμα όπου το διαδίκτυο γίνεται χώρος αποκαλύψεων που πολλές φορές είναι παραπλανητικές, αποπροσανατολιστικές, άδικες και ισοπεδωτικές για πολιτικά πρόσωπα και πράξεις για αυτό θα πρέπει να σταματήσει αυτή η φημολογία, η καχυποψία και για αυτό ζητώ από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν αυτή τη πρωτοβουλία.

Μιχάλης Κατρίνης

Back To Top