Skip to content

Σχέδιο Νόμου ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέρος Β (επί των άρθρων)

Στο άρθρο 4 προσδιορίζεται με σαφήνεια ότι για τις πράξεις που προβλέπεται η δημοσίευση με οποιονδήποτε τρόπο, η ανάρτηση στο διαδίκτυο είναι υποχρεωτική. Αυτό ισχύει στην πρώτη παράγραφο. Στη δεύτερη παράγραφο –που είναι και η μεγάλη καινοτομία αυτού του νομοσχεδίου- για τις πράξεις για τις οποίες δεν προβλέπεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η εγκυρότητα πλέον εξαρτάται άμεσα από την ανάρτηση στο διαδίκτυο. Δηλαδή, μία τέτοια πράξη δεν εκτελείται –όπως αλλιώς το τοποθέτησε χθες ο έγκριτος νομικός κ. Παυλόπουλος- αν προηγουμένως δεν έχει αναρτηθεί.

Σε περίπτωση δε που το κείμενο που αναρτάται στο διαδίκτυο διαφέρει από αυτό που περιέχει η δημοσιευμένη πράξη, προσδιορίζεται σαφώς ότι υπερισχύει το κείμενο της πράξης, με άμεση υποχρέωση της Ομάδας Διοίκησης να διορθώσει το κείμενο με ό,τι κυρώσεις συνεπάγεται ο Υπαλληλικός Κώδικας.

Στο άρθρο 5, σε απόλυτη συνάρτηση με τις συνταγματικές επιταγές, εισάγεται ρητά η υποχρέωση να λαμβάνονται υπ’ όψιν αφ’ ενός το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αφ’ ετέρου οι ρυθμίσεις για την προστασία των απορρήτων.

Στο άρθρο 6 ορίζεται μεταξύ άλλων η υποχρέωση κάθε φορέα για τη συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου με ευθύνη και αντικείμενο την ανάρτηση αποφάσεων στο διαδίκτυο. Οι φορείς έχουν την ευθύνη τήρησης του αρχείου των αποφάσεων και διαβίβασης αυτών των αποφάσεων στο Εθνικό Τυπογραφείο, το οποίο πλέον γίνεται ο κεντρικός κόμβος και ο κεντρικός διαχειριστής ενός αρχείου προσιτού σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Διασφαλίζεται η ευχερής πρόσβαση των πολιτών στα κείμενα των αποφάσεων που θα αναρτώνται, ιδιαίτερα δε για τα άτομα με αναπηρία τα οποία –επαναλαμβάνω, κύριε Υπουργέ- ζητούν να διασαφηνιστεί ότι θα γίνεται ανάρτηση βάσει του διεθνούς αναγνωρισμένου πρωτοκόλλου W3C.

Τέλος, με υπουργικές αποφάσεις –στην έβδομη παράγραφο του άρθρου 6- ρυθμίζονται λεπτομερειακά ζητήματα σε σχέση με διαδικαστικά και άλλα θέματα.

Στο άρθρο 7 τροποποιούνται διατάξεις της παράγραφου 7 του άρθρου 15, του ν. 3669 επί υπουργίας του κ. Παυλόπουλου. Έτσι, τα φύλλα όλων των Τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Στο άρθρο 8 φαίνεται η σημασία που δίνει ο νομοθέτης στο προωθούμενο σχέδιο νόμου, με το οποίο γίνεται υποχρεωτική η ανάρτηση οργανογράμματος σε κάθε υπηρεσία του δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, φορείς ευρύτερου δημοσίου τομέα, ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο οργανόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνονται συγκεκριμένα στοιχεία με αρμοδιότητες, ονόματα, ιδιότητες και βασικά στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων υπαλλήλων.

Το άρθρο 9 περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις. Στην πρώτη παράγραφο ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στη στελέχωση του Συνηγόρου του Πολίτη, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της Κυβέρνησης να ενισχύσει ουσιαστικά αυτήν την ανεξάρτητη αρχή. Έτσι, συνιστώνται σαράντα οργανικές θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, προβλέπεται ο τρόπος πλήρωσης αυτών των θέσεων, καθώς και ζητήματα βαθμολογικής και μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης των υπηρετούντων.

Στη δεύτερη παράγραφο τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2190 σχετικά με τον προσδιορισμό της εξειδικευμένης εμπειρίας ως προσόν πρόσληψης. Έτσι, με σαφήνεια περιγράφονται οι κατηγορίες προσωπικού, στις οποίες η εξειδικευμένη εμπειρία προσμετράται ως αποκλειστικό προσόν πρόσληψης και οι οποίες έχουν σχέση με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, βάζοντας τέλος στη λογική κλειστών επαγγελμάτων και στο δημόσιο τομέα.

Στην τρίτη παράγραφο επαναλαμβάνεται μία μεταβατική διάταξη συμπληρωματική στο ν. 3839 για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Στην τέταρτη παράγραφο προβλέπεται η σύσταση μίας θέσεως μετακλητού υπαλλήλου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο Γραφείο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005.

Στην πέμπτη παράγραφο και ως την οριστική εκκαθάριση του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο είναι ένας από τους οργανισμούς που συγχωνεύονται, ανατίθεται σε υπάλληλο οικονομικής κατεύθυνσης η διενέργεια πράξεων άμεσης διαχείρισης καθημερινής λειτουργίας.

Στην έκτη παράγραφο, στα πλαίσια της εξοικονόμησης πόρων και περικοπής δημοσίων δαπανών, καταργούνται πέντε θέσεις συμβούλων επικοινωνίας, ενώ δίνεται η δυνατότητα αναστολής λειτουργίας Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας, καθώς και μετάθεση δημοσιογράφων μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ή και υπαλλήλων ακόμα από τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας του εξωτερικού στην Κεντρική Υπηρεσία.

Στην έβδομη παράγραφο προβλέπεται η διεύρυνση του κύκλου στρατιωτικών δικαστών, από τους οποίους το ΚΥΣΕΑ μπορεί να επιλέγει τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, σε ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του 3841 για την επιλογή δικαστικών λειτουργών, την οποία διαδικασία, δυστυχώς, δυναμίτισε η Αξιωματική Αντιπολίτευση στην πρόσφατη Διάσκεψη των Προέδρων.

Στην όγδοη παράγραφο αναστέλλεται από τη δημοσίευση του παρόντος και ως τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, η υποβολή αιτημάτων στο ΑΣΕΠ για προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μόνιμου προσωπικού και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Στην ένατη παράγραφο δίνεται η δυνατότητα στην ΕΡΤ να εφαρμόσει το ν. 3812 σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και για τις κατηγορίες εκείνες που ο ν. 3812 που διόρθωσε τον ιδρυτικό νόμο του ΑΣΕΠ εξαιρεί από τις διαδικασίες αυτές.

Στη δέκατη παράγραφο, τέλος, περιλαμβάνεται η διάταξη η σχετική με την απόσπαση επιθεωρητών ελεγκτών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει εννέα συναπτά έτη υπηρεσίας στην οικεία θέση.

Τέλος, στο άρθρο 10 ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κλιμακωτά από το Γραφείο του Πρωθυπουργού και τις Ειδικές ή Γενικές Γραμματείες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή μου θέλω να αναφερθώ για μία ακόμα φορά στην ιδιαίτερη σημασία που έχει για μας η εφαρμογή στην πράξη αυτού του νομοσχεδίου, γιατί επιβάλλει για πρώτη φορά ουσιαστικούς κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας, επιτρέπει τον έλεγχο από όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες και, βεβαίως, βοηθά στην καταπολέμηση ενός κλίματος νοσηρότητας, ενός κλίματος απαξίωσης, ενός κλίματος που δηλητηριάζει το δημόσιο βίο, με τα γνωστά αποτελέσματα για τη χώρα μας.

Back To Top